Veleposlaništvo RS Teheran /Konzularne zadeve /Volitve/Referendumi /

VOLITVE / REFERENDUMI

RAZPIS VOLITEV POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 

Na podlagi  odloka Predsednika Republike Slovenije  bodo volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament potekale v nedeljo, 26. maja 2019.

Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 25. februar 2019.

Državna volilna komisija (DVK) je na svoji spletni strani objavila navodila in rokovnik  ter obrazce za kandidiranje  v zvezi z izvedbo volitev.

Kolikor so volivci na podlagi zakona upravičeni glasovati na drug način kot osebno na volišču (npr. na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, po pošti, na »OMNIA« voliščih in glasovanje na domu) lahko volivci Državni volilni komisiji prek portala eUprava  posredujejo vlogo in sicer z ali brez digitalnega potrdila.

Ministrstvo za javno upravo je pristojno za sistemsko ureditev volilne in referendumske zakonodaje. V zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji   (ZVRK) je pristojno za izdajo neobvezujočih mnenj. Najbolj pogosta vprašanja in odgovori v povezavi z ZVRK so objavljena tukaj .
 
Pomembnejši datumi na podlagi ZVRK v povezavi z vodenjem volilne kampanje:

25. 02. 2019  -  začetek volilnih opravil – MNZ objavi število volilnih upravičencev v državi
10. 04. 2019  -  skrajni rok za odprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje
26. 04. 2019  -  skrajni rok, da se DVK sporoči podatke o organizatorju in o TRR
26. 04. 2019  -  začetek volilne kampanje
24. 05. 2019  -  ob 24. uri zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka
26. 05. 2019  -  glasovanje
11. 06. 2019  -  skrajni rok za odstranitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin s plakatnih mest
27. 09. 2019  -  skrajni rok za zaprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje
13. 10. 2019  -  skrajni rok za posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje prek spletnega portala AJPES.

V skladu z Zakonom o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP) in Zakonom o volitvah v državni zbor  (ZVDZ) Državna volilna komisija skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb navedenih zakonov, ki se nanašata na volilne postopke, usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij in jim daje obvezna navodila v zvezi z izvajanjem ZVDZ ter nadzoruje njihovo delo, predpiše obrazce za izvrševanje ZVDZ in opravlja tudi druge naloge določene v 37. členu ZVDZ.

Več o volitvah v Evropski parlament.

_________________________________________________________________________________________________

Zbiranje podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti

Pobudnik Jožef Ivan Ocvirk, Velesovska 81, 4208 Šenčur, je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki ga je Državni zbor sprejel 19.9.2017.

Predsednik Državnega zbora je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) torek, 3.10.2017. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 6. 11. 2017.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ZA RAZUMNE ČAKALNE VRSTE

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu.Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,  in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje na naslov:

Jožef Ivan Ocvirk
P.P. 3
4208 Šenčur

Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).


Volitve Predsednika Republike Slovenije - 2017

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22. 10. 2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 21. 8. 2017.

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih:
GK v  Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu.

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Teheranu volišča ne bo.  

Volivci s stalnim naslovom v tujini, vpisani v posebni volilni imenik (izseljenci), lahko glasujete po pošti ali na diplomatskem predstavništvu z odprtim voliščem ali na posebnem volišču OMNIA v RS, če se boste na dan izvedbe volitev nahajali v RS. Obvestilo za glasovanje na volišču OMNIA lahko posredujete Državni volilni komisiji do 18. 10. 2017 do 24. ure (obrazci in navodila na spodnjih povezavah).

Volivci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se boste v času izvedbe volitev nahajali v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine ali na katerem od diplomatskih predstavništev RS z odprtim voliščem, imate možnost, da do 21. 9. 2017 do 24. ure to sporočite Državni volilni komisiji (obrazci in navodila na spodnjih povezavah).

Volivci, ki v tujini stalno prebivate ali ste v tujini le začasno, lahko na diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v  tujini v času od 21. 8. 2017 do 27. 9. 2017 potrdite podpis na obrazcu podpore posameznemu predsedniškemu kandidatu.  

Volivci, ki v tujini stalno prebivate, imate v času od 10. 9. 2017 do 6. 10. 2017 možnost osebnega vpogleda v elektronske evidence osebnih podatkov in podaje vloge za popravo napačnih podatkov ali vloge za vpis v evidenco volilne pravice.

Pojasnila so dostopna na spletni strani DVK:
www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-predsednika-rs/volitve-predsednika-rs-leto-2017

Obrazci za glasovanje v tujini za zdomce in izseljence in informacija o drugih načinih volilne pravice na območju RS je dostopna na spletni strani DVK:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-volitve-predsednika-republike-2017

Dodatna pojasnila so dostopna tudi na portalu e-Uprava:
http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Dajanje podpore volivcev
Dajanje podpore volivcev oziroma poslancev državnega zbora, v postopku določanja kandidatur za predsednika republike, bo potekalo v času od 21.8.2017 do vključno 27.9.2017 na predpisanih obrazcih. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike 2017, so objavljena v Uradnem listu RS št. 40/17 z dne 21.7.2017. Navodilo določa:- obrazec P-1 za podporo, ki jo da volivec kandidaturi za predsednika republike in- obrazec P-2 za podporo, ki jo da poslanec Državnega zbora RS kandidaturi za predsednika republike. Obrazec P-1 je od 21.8.2017 dalje  objavljen na spletni strani Državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/navodila-in-rokovnik-predsednik-2017

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/navodila-in-rokovnik-predsednik-2017

Svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko konzularnega predstavništva, na levi strani obrazca (ob podpisu volivca). Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ta pa poskrbi, da se podana podpora pošlje upravni enoti za vpis v evidenco volilne pravice.

Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/17. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 24. septembra 2017. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je določen četrtek 6. julij 2017.

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih: 
GK v  Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu.

Volivci v tujini
A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) glasujejo na dva načina:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije (v nadaljevanju: DKP);
2. po pošti iz tujine.
Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji, v nadaljevanju DVK. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu: »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) –Obr 02«, ki je objavljen na spletni strani DVK.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
DVK  mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24 ure.
Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) lahko glasujejo:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik,
2. po pošti iz tujine.

Če želi volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti DVK.
Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr01_glasovanje_po_posti_izseljenci.pdf

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija; 
DVK mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24. ure. 

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.
Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.


3. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA« 
Izseljenec, ki bo na dan glasovanja t.j. 24. 9. 2017 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. 
Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Obvestilo na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03« izseljenec pošlje na enak način, kot je določeno v B/2 točki.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 20. 9. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Dodatna pojasnila:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/Referendum-o-ZIUGDT-2017